Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

1.1 Corlinde o.l.v. Corina Hoogendorp: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68771991 te Alkmaar levert diensten t.b.v. gezonde voeding, waaronder orthomoleculaire therapie, natuurgeneeskundige therapie en voedingsadvies.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Corlinde heeft verstrekt, voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Corlinde zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Corlinde.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Corlinde.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Corlinde zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5 Corlinde heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6 Corlinde behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

3.1 Offertes van Corlinde zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Corlinde is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Corlinde zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Corlinde te leveren diensten als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Corlinde niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Corlinde, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

3.5 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Corlinde uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Corlinde, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Corlinde een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Corlinde de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen en zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties hiervan. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

4.2 Corlinde heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande diensten.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

5.1 Corlinde zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Corlinde niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Alle gedane aanbiedingen/ offertes van Corlinde hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Corlinde is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Corlinde zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.5 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Corlinde. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Corlinde verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer/cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Corlinde, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Corlinde nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Corlinde daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Corlinde op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Corlinde.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

8.1 In de offerte van Corlinde staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Corlinde voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

8.2 De door Corlinde opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Corlinde te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Corlinde en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Corlinde steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Corlinde kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Corlinde over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Corlinde worden opgeschort, dit zonder dat Corlinde dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Corlinde in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Corlinde of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Corlinde te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Corlinde, dan is Corlinde gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

9.6 Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Corlinde. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Corlinde gerechtigd om een wettelijke rente te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

10.1 Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Corlinde niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Consult: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.
  • Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 7 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.
  • Deelname aan events: annuleren van deelname aan het event zonder bericht: 100% van de kosten van deelname aan het event. Annuleren van deelname aan het event binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het event.
  • Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).
  • Incompany workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 14 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie
  • Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.
  • Trajecten/deelname Mastergroepen; annuleren van deelname aan het traject/mastergroep zonder bericht: 100% van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan de Mastergroep/traject binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de Mastergroep/coachingstraject.
  • Incompany trajecten: annuleren na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Corlinde desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Corlinde mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Corlinde houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Corlinde en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade die aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Corlinde geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Corlinde nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Corlinde rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens artikel 5).

13.3 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheids)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

13.4 De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts of diëtist te consulteren.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1 Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Corlinde voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Corlinde. Datzelfde geldt ook voor de door Corlinde uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Corlinde, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Corlinde is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Corlinde houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt en als Corlinde toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

16.1 Corlinde behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Corlinde.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

16.3 Corlinde is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

16.4 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.