Voor een goede behandeling ben ik als behandelend therapeut op basis van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht van u een dossier met persoonsgegevens aan te leggen. Dit dossier bevat uw naam, geboortedatum, (e-mail)adres, en telefoonnummer.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn medisch dossier

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘orthomoleculair consult’
 • de kosten van het consult

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Cliënten hebben het recht op inzage, rectificatie en wissen van de persoonsgegevens. U kunt dit verzoek mailen naar contact@corlinde.nl

Algemene voorwaarden

AVG

Klachtrecht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Corlinde geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. De prijzen op deze website zijn inclusief BTW.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten op de website van Corlinde zullen van persoon tot persoon verschillen.

COPYRIGHTS

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corlinde informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen.